Hledat

  Search Results

  Zavřít

  Doplňky stravy vysoké kvality

  Všechna výrobní zařízení a standardní výrobní postupy společnosti Pharma Nord splňují přísná pravidla GMP (pro léčiva) a HACCP (pro doplňky stravy). Důvodem je to, že stejný výrobní tým vyrábí jak léčiva, tak doplňky stravy. Každý zaměstnanec výroby je vyškolen, aby dodržoval přesně stejné výrobní postupy se zřetelem na kvalitu, hygienu a dokumentaci, bez ohledu na to, který typ produktu se vyrábí. Zaměstnanci se tak nemusejí starat o to, kterým souborem norem se zrovna v danou chvíli mají řídit. Platí pouze jediná norma – ta nejvyšší ze všech. 

  Sklad surovin

  Na sklad surovin dostáváme všechny položky nezbytné k výrobě přípravků: obaly, účinné látky a pomocné látky potřebné pro výrobu tablet a kapslí.


  Nákup

  Pharma Nord používá pouze suroviny od dodavatelů, kteří jsou schopni splnit naše vysoké požadavky na kvalitu. Každá surovinová položka má svou specifikaci, která musí být dodržena. To platí nejen pro účinné látky, ale i pro plnidla a obaly. Manažer kontroly kvality společnosti Pharma Nord osobně kontroluje výrobní zařízení každého z našich dodavatelů účinných látek, které musí mít farmaceutickou kvalitu.

   

  Plná sledovatelnost

  Všechny surovinové položky jsou registrovány a dodávány s unikátním číslem šarže, aby mohly být sledovány v průběhu celého výrobního procesu.

   

  Karanténa

  Jakmile jsou suroviny a obalové komponenty dodány, jsou umístěny do karantény. Důvodem je zajistit, aby se používalo pouze zboží, které splňuje stanovenou specifikaci. Jakmile je zboží zkontrolováno a vydáno, může vstoupit do samotného výrobního prostoru. Zboží, které požadavky nesplňuje, je buď vráceno dodavateli, nebo zničeno. 

  Laboratoř

  Laboratoř Pharma Nord provádí mnoho analýz, které jsou v souvislosti s výrobou doplňků stravy a léčiv vyžadovány. Přestože plně důvěřujeme surovinám dodavatelů, s nimiž roky spolupracujeme, vždy provádíme i vlastní analýzu surovin, které jsou nám dodávány. Kromě toho se v průběhu výrobního procesu odebírají a zkoumají náhodné vzorky a pečlivě jsou analyzovány již hotové přípravky. Některé analýzy, které vyžadují vysoce specializované vybavení, provádějí akreditované externí laboratoře.

   

  Přísné požadavky

  Jak doplňky stravy, tak léčiva se zkoumají v souladu s podrobně vypracovaným plánem. Například testujeme, zda se kapsle či tableta rozpustí během stanovené časové lhůty, aby bylo zajištěno, že se aktivní látky v těle účinně uvolňují a vstřebávají. Rovněž kontrolujeme, zda velikost a váha tablet a kapslí odpovídají specifikacím. Všechny hotové doplňky stravy musí alespoň jednou ročně podstoupit kontrolní analýzu náhodně vybraného vzorku. U léčiv musí procházet kontrolní analýzou každá výrobní šarže, aby se doložilo, že splňuje specifikace. 


  Testování doby použitelnosti

  Všechna léčiva a některé doplňky stravy jsou podrobovány zkoušce trvanlivosti, aby se zajistilo, že si aktivní látky udržují správnou sílu až do data expirace přípravku. Test se provádí ve speciálních klimatických skříních s předepsanou teplotou a vlhkostí, aby se doložila kvalita přípravku v průběhu celé doby trvanlivosti.

   

  Kontrola kvality a registrace

  Oddělení kvality je zodpovědné za zajištění kvality přípravků a její kontrolu. Požadavkem je, aby zodpovědná osoba (manažer kontroly kvality) byla nezávislá na výrobě.

  Certifikace

  Pharma Nord je certifikovaný výrobce jak doplňků stravy, tak léčiv. Vždy se řídíme těmi nejnáročnějšími požadavky na výrobu léčiv (GMP) a na výrobu potravin (HACCP).

  Standard kvality

  GMP je zkratka pro Good Manufacturing Practice (Správná výrobní praxe). Zahrnuje řadu protokolů, které tvoří základ pro zajištění kvality při výrobě léčiv a aktivních farmaceutických složek. Všichni zaměstnanci výroby společnosti Pharma Nord včetně zaměstnanců ve skladech jsou školeni v dodržování pravidel GMP. To zahrnuje vlastní sebekontrolu i kontrolu externí.

  Vedle GMP používá Pharma Nord i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), systém založený na analýze rizik a kritických kontrolních bodů při výrobě potravin.


  Interní kontrola

  Oddělení kvality zodpovídá například za kontrolu surovin, meziproduktů, obalových komponent a hotových výrobků. V rámci těchto kontrolních procedur vyhodnocuje oddělení kvality dokumentaci šarže, výsledky procesů kontroly a výsledky analýzy podle předem stanovených specifikací. Jakmile jsou specifikace splněny, produkty jsou uvolněny. Pokud splněny nejsou, jsou přípravky zničeny.
  Oddělení kvality uchovává referenční vzorky každé šarže suroviny a šarže hotového přípravku nejméně po dobu šesti let pro případ kontrolní analýzy ze strany úřadů či na základě reklamačního hlášení.
  Kromě toho je toto oddělení zodpovědné za to, aby každé jednotlivé oddělení provádělo pravidelné vlastní kontroly, aby bylo zaručeno dodržování pravidel GMP a HACCP. Pokud je to nutné, musí oddělení kvality navrhnout potřebné změny, aby byly systémy zabezpečování kvality průběžně aktualizovány. 


  Externí kontrola

  Kromě interních kontrol navštěvují Pharma Nord pravidelně zástupci dánské agentury pro léčivé přípravky a dánské veterinární a potravinářské správy, kteří pečlivě procházejí dokumentaci a kontrolují naše zařízení a výrobní postupy. Navíc jsme často navštěvováni některými z našich velkých zákazníků.

  Registrační oddělení

  Každý výrobce léčiv a doplňků stravy musí mít přehled o mnoha různých předpisech, zejména pokud se vyrobené zboží vyváží a prodává v různých zemích. Tento rozsáhlý úkol zabezpečuje registrační oddělení Pharma Nord.


  Stejný přípravek, ale jiná pravidla

  Registrační oddělení zodpovídá za registraci a hlášení o všech přípravcích Pharma Nord, aby mohly být legálně uvedeny na trh v různých zemích. Je náročné sledovat každou zemi a její místní předpisy, podle kterých je přípravek buď léčivem, nebo doplňkem stravy, či jaké je povolené množství účinných látek. V mnoha případech přípravek, jenž je v jedné zemi zaregistrován jako léčivo, je v jiné zemi uveden na trh jako doplněk stravy.

  Výroba

  Oddělení výroby je ”srdcem” celého podniku Pharma Nord ve městě Vojens. Zde se všechny různé suroviny za přísně kontrolovaných podmínek přeměňují na tablety a kapsle. Aby byla zajištěna plná sledovatelnost, je každý jednotlivý výrobní proces opatřen unikátním číslem šarže. 

   

  Hygiena

  Před vstupem do výrobních prostor procházíte šatnou, kde dostanete pokyn, abyste si oblékli dlouhý bílý plášť, dali na vlasy síťku a přezuli se do čisté obuvi. Dále je nařízeno důkladně si umýt ruce.
  V celém výrobním prostoru je mírný přetlak, aby se zabránilo vniknutí znečišťujících částic zvenčí. Všichni zaměstnanci výrobny musí používat rukavice po celou dobu provádění výrobních procesů, které obnášejí přímý kontakt s přípravkem, jako je například vážení či jiná manipulace se vzorky.

   

  Výroba tablet

  V první místnosti se vyrábějí tablety. Zde jsou míseny jednotlivé ingredience v souladu s dlouhým seznamem standardních procedur, které jsou v průběhu celého procesu důkladně kontrolovány.
  Hotová prášková směs se vsype do pojízdného kontejneru, který lze přesunout k vedlejšímu stroji, kde se prášek lisuje do tablet, nebo jsou jím plněny tvrdé kapsle.
  Poté jsou tablety potaženy ochrannou vrstvou, jež prodlužuje jejich trvanlivost a usnadňuje jejich polykání. Některé tablety musejí mít speciální barvu, a to buď z důvodu ochrany aktivních látek, nebo kvůli snadnějšímu rozpoznání tablet.


  Výroba kapslí

  Oddělení výroby také vyrábí různé druhy kapslí. Specialitou Pharma Nord je výroba měkkých želatinových kapslí v různých variantách. Aktivní látky se mísejí v olejovém roztoku a jsou uloženy v obalu z měkké želatiny.
  Během výroby se obsah pečlivě ověřuje a měří, rovněž se kontroluje, zda má želatinový obal správnou tloušťku. To vše se v průběhu výroby dokumentuje ve stanovených časových intervalech a následně kontroluje pomocí náhodného odběru vzorků z hotových kapslí v laboratoři Pharma Nord.
  Když jsou kapsle zkompletovány, procházejí řadou komor, které slouží jako bubnové sušičky. Poté se kapsle shromažďují ve velkých plastových zásobnících a jsou na další den až dva umístěny do speciálního prostoru pro sušení. Suché kapsle se třídí a ty, které nemají správný tvar či velikost, se vyhodí. Zbytek šarže je nyní připraven k balení a čeká ve velkých plastových pytlech v karanténě, dokud se nedokončí kontrola kvality. 


  Kontrola

  Několik kontrolních procedur během výrobního procesu pomáhá zajišťovat, že vše běží tak, jak má. Po skončení každé výroby se u kapslí či tablet důkladně kontroluje váha, obsah, čas potřebný pro rozpuštění a podobně.
  Zároveň se procházejí všechny kontrolní dokumenty, které dokládají, že veškeré výrobní postupy byly provedeny podle stanovené specifikace. Výroba jednoho přípravku obnáší vyplnit až 32 různých kontrolních dokumentů.


  Čištění

  Po každém kole výroby se stroje čistí, aby se odstranily veškeré stopy po předchozím produktu a stroje se připravily na další výrobu. Tento proces čištění je časově velmi náročný. Čisticí rutiny jsou tak zdlouhavé, že připravit stroj k dalšímu výrobnímu úkonu může trvat 6 až 24 hodin.
  Všechny postupy čištění ve výrobním prostoru jsou ověřovány, to znamená, že se prokazuje jejich efektivita, aby nebyly žádné přípravky vystaveny kontaminaci. Čištění se kontroluje a dokládá v kontrolním seznamu. 

  Výhody blistrového balení

  Balení v blistrech chrání před vlhkostí
  Jakmile poprvé otevřete ochranný uzávěr od dózy, ve které jsou nasypané vitaminy, tablety uvnitř začnou ztrácet na své síle. Největším nepřítelem vitaminových tablet je vlhkost. Ani těsně přiléhající víčko nezabrání pronikání vlhkosti do lahvičky a tedy i do tablet. 
  Pokaždé, kdy dózu otevřete, abyste si vzali tabletu, proniká vlhkost dovnitř. Studie prokázaly, že pokud dózu skladujete v kuchyni nebo v koupelně, kde může být extrémně vysoká vlhkost, nutriční hodnota vitaminů rozpustných ve vodě může drasticky poklesnout a v nejhorším případě dokonce úplně zmizet během jediného týdne. Želatinové kapsle přirozeně absorbují vlhkost z okolního vzduchu a tím se stávají lepkavější. Ačkoli ne všechny typy blistrů jsou 100% odolné proti vlhkosti, ve všech případech jsou účinnější než lahvička s pilulkami. 

  Chrání před bakteriemi 

  Blistrová balení jsou také nejhygieničtější. Když potřebujete vyndat tablety a kapsle z lahvičky či dózy, buď strčíte dovnitř prsty, nebo si tablety nasypete do dlaně, ovšem často jich najednou vypadne víc, než potřebujete. Zejména želatinové kapsle mají tendenci se v lahvičce slepovat, a proto je musíte oddělit prsty. Rychle tak v dóze s doplňky stravy roznesete bakterie. 
  Mnoho lidí má doma načatou dózu i několik měsíců a možná do stejné dózy sahá i více členů rodiny. Zkrátka pro množení bakterií je takto vytvořena opravdu dobrá živná půda.
  U blistrového balení se tomuto problému vyhnete. Výroba a balení blistrů probíhá pod regulační kontrolou a odpovídá požadavkům Evropské unie i FDA (americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) ohledně propustnosti vlhkosti (propustnosti vodních par) a ochrany proti prašným částicím. Díky blistrovému balení jsou vaše ruce v kontaktu pouze s tabletami či kapslemi, které mají být okamžitě užity.

  Přehled i pomůcka pro dávkování 

  Díky blistrům máte jako zákazník možnost vidět obsah, aniž byste přípravek museli načnout. Blistry nejlépe ochrání vaše doplňky stravy, které jste si zaplatili, i poté, co je otevřete. Blistry vám také mohou usnadňovat dávkování. Okamžitě vidíte, kolik tablet nebo kapslí již bylo užito. Takový vizuální přehled vás pomáhá ochránit před tím, že si vezmete příliš málo nebo naopak příliš mnoho tablet či kapslí. 
  Když jedete na víkendový výlet nebo na delší dovolenou, tak můžete blistr jednoduše přestřihnout nůžkami podle toho, kolik tablet potřebujete, a zároveň zůstanou zachovány všechny uvedené výhody blistru. Pokud používáte dávkovací krabičky, lze blistr rozstřihnout i po jednotlivých tabletách. Případně nastříhané tablety v blistru můžete uložit do prázdné dózy a vzít je s sebou. 

  Bez síly v prstech

  Někdy může být pro seniory a osoby, které nemají v prstech sílu, problém vytlačit tabletu či kapsli z blistru. Pokud však blistr otočíte alobalem nahoru, můžete blistr snadno bez námahy rozříznout malým ostrým nožem nebo špičkou nůžek a poté tabletu či kapsli vyndat. Pokud máte dlouhé nehty, lze to provést bez použití nástrojů. 

  Certifikováno pro léky 

  Všechny součásti blistrového balení Pharma Nord, tedy i blistry používané pro naše doplňky stravy, jsou certifikovány pro výrobu léků a jsou v souladu jak s protokolem GMP, tak s pokyny pro výrobu léků. Hliníková fólie je potažena a nepřichází tudíž do styku s obsahem. 
  Podívejte se na naše video o výhodách blistrového balení. Trvá dvě a půl minuty.
   

  Balicí oddělení a sklad

  Když přípravky opustí oddělení kvality, jsou připravené k zabalení. Po skončení výroby se hotové tablety a kapsle skladují ve velkých kontejnerech v inventáři. Z těchto kontejnerů se pro kontrolu odebírá určité množství tablet a kapslí pokaždé, kdy se do krabiček balí nová šarže a posílá prodejcům do všech zemí, ve kterých se přípravky Pharma Nord prodávají. 


  Doplněk stravy, nebo léčivo

  Jedna jediná výroba může být rozdělena do řady menších operací. Je to například v takových případech, kdy se daný přípravek prodává v několika zemích či v různých velikostech balení. U některých přípravků platí odlišná pravidla, takže dva zcela shodné produkty mohou být v jedné zemi doplňkem stravy a v jiné zemi léčivem.
  Z tohoto důvodu jsou všechny naše přípravky vyráběny jen podle nejvyššího standardu. Přípravek vyrobený jako léčivo lze prodávat jako doplněk stravy. Opačně to však není možné. 

   

  Sklad

  Když jsou hotové přípravky zabalené v krabičkách a zkontrolované oddělením kvality, rozvážejí se kamiony distributorům a maloobchodníkům po celém světě. Doplňky stravy a léčivé přípravky Pharma Nord jsou k dostání ve více než 45 zemích světa.
  Přípravky Pharma Nord se prodávají především v místech, kde mohou zákazníci dostat kvalifikované informace. Tímto způsobem můžeme poskytnout ty nejlepší podmínky, abyste se mohli správně rozhodnout a vybrat si pro sebe ten nejvhodnější přípravek. 
  Kombinace kvalitně zdokumentovaných přípravků a jejich prodeje v obchodech a lékárnách, které umí zákazníkům poskytnout užitečnou radu, je hlavním důvodem, proč společnost Pharma Nord dosahuje celosvětových úspěchů a uznání.
  Pharma Nord získal již řadu ocenění od organizací v rámci svého oboru a od spotřebitelských organizací v různých zemích.

   

  Vyrobeno v Dánsku

  Všechny přípravky Pharma Nord se vyrábějí v našem nejmodernějším výrobním závodě ve městě Vojens, které se nachází v jižní části Jutského poloostrova. Říkáme-li „vyrobeno v Dánsku”, znamená to mnohem víc než jen prázdnou frázi. Naše přípravky nejsou kapsle a tablety od zahraničních dodavatelů, které se v Dánsku jenom balí do krabiček. Všechny naše přípravky jsou od samého počátku vyráběny dánskýma rukama. Tyto produkty jsou v souladu s dánskou legislativou a jsou pod dohledem dánských zdravotních úřadů.  Certifikáty