Hledat

  Search Results

  Zavřít

   

  (A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

      1. Základní informace o zpracování osobních údajů 
      1.1. Společnost PHARMA NORD PRAHA s.r.o., se sídlem Valčíkova 1149/14, Libeň, 182 00 Praha 8, IČO: 63073943 (dále jen „Společnost“ nebo dále jen „my“) jako správce Vašich osobních údajů tímto vydává prohlášení o zpracování osobních údajů v souvislosti s pořádáním vzdělávací akce (dále jen „Prohlášení“). 
      1.2. Účelem tohoto Prohlášení je informovat Vás jakožto subjekty údajů (dále jen „Vy“) o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.
      1.3. Toto Prohlášení může být Společností průběžně aktualizováno. 

      2. Kontaktní údaje Společnosti 
  Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte nás prostřednictvím tel.: 800 100 622 nebo na e-mailové adrese akademie@pharmanord.com. 

      3. Odborné pojmy 
  Nevyplývá-li z kontextu tohoto Prohlášení jinak, mají odborné pojmy použité v tomto Prohlášení dále uvedený význam:

  „osobní údaj“  znamená informace o Vaší osobě, které jsou blíže vymezeny v části (C) tohoto Prohlášení; 
  „příjemce“  znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní údaje poskytnuty; 
  „správce“ nebo „správce osobních údajů“  znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto Prohlášení je správcem Vašich osobních údajů Společnost; 
  „subjekt údajů“  znamená fyzickou osobu, o které zpracováváme osobní údaje – tedy Vás jako účastníky vzdělávací akce zejména pokud jste našimi zákazníky či obchodními partnery; 
  „třetí stát“  znamená jiný stát než členský stát Evropské unie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko; 
  „webové stránky Společnosti“ nebo „web Společnosti“ znamená https://www.pharmanord.cz/; 
  „zpracování“ či „zpracování osobních údajů“  znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; 

   

  (B)ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

  4. Základní zásady zpracování osobních údajů
  Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů. 
  Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti
  Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.
  Zásada účelového omezení
  Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a
  současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
  Zásada minimalizace údajů
  Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů
  přiměřený, relevantní a nezbytný.
  Zásada přesnosti
  Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.
  Zásada omezení uložení
  Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování
  Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
  Zásada integrity a důvěrnosti
  Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů
  před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
  Zásada odpovědnosti
  Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních
  údajů v souladu s právními předpisy.

  (C) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  5. Právní základ, rozsah a účely zpracování osobních údajů
  Účelem zpracování Vašich osobních údajů je pořádání samotné vzdělávací akce, při které dochází ke spojování
  nabídky a poptávky a ke sdílení vzájemných kontaktů a budoucí spolupráci. Pokud jste návštěvníky vzdělávací
  akce, zpracováváme o Vás osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, název organizace, adresa, IČO, datum
  narození, telefon a emailová adresa. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je administrace
  Vaší účasti na konferenci a oprávněný zájem Společnosti na přehledu o návštěvnících vzdělávací akce a na
  uchovávání kontaktních údajů návštěvníků konference. Společnost bude na vzdělávací akci pořizovat
  audiovizuální a obrazové záznamy, a proto může být Vaše osoba zachycena na fotografiích či video záznamech.
  Právním základem pro pořizování těchto záznamů je oprávněný zájem Společnosti na zdokumentování vzdělávací
  akce a následném využití těchto záznamů pro prezentační a marketingové účely Společnosti. Za tímto účelem
  mohou být záznamy zveřejněny na sociálních sítích Společnosti, v newsletteru Společnosti a na webových
  stránkách Společnosti.
  Je možné, že Společnost v souvislosti s pořádáním vzdělávací akce bude zpracovávat i další osobní údaje, zde
  výslovně neuvedené, nicméně se bude jednat o osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracovávané k účelům, které
  se vzdělávací akcí souvisí.
  V těchto případech nemůžeme zpracování založit na jiném právním základu, a proto potřebujeme Váš souhlas,
  abychom mohli zpracování provádět. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní
  povinnosti. V případě neposkytnutí souhlasu však nebudeme moci administrovat Vaši účast na konferenci. Pokud
  jste nám v souvislosti s Vaší registrací na vzdělávací akci udělili souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje dále na
  základě Vašeho souhlasu.

  6. Příjemci osobních údajů
  Vaše osobní údaje nejsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám. Je ovšem možné, že
  Vaše osobní údaje budeme předávat orgánům státní moci, a to v rámci plnění našich zákonných povinností.

  7. Předávání osobních údajů do třetích zemí
  Vaše osobní nebudou předávány do třetích zemí.

  8. Doba uložení (zpracování) osobních údajů
  Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování
  Vašich osobních údajů. 

  (D) VAŠE PRÁVA

  9. Obecné informace
  Tato část Prohlášení obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů
  prováděném Společností nebo pro Společnost.

  10.Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  10.1. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se
  zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat.
  10.2. Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním
  údajům nebo jen některým účelům zpracování.

  11. Právo na přístup k osobním údajům
  11.1. Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.
  11.2. V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním
  údajům a právo na poskytnutí informací uvedených v tomto Prohlášení.

  12. Právo na opravu a doplnění osobních údajů
  Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S
  přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím
  dodatečného prohlášení.

  13.Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  13.1. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:
  a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak
  zpracovány;
  b) odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho
  souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování vašich osobních údajů;
  c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné
  převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  d) osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo
  e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními
  předpisy, jimž jsme vázáni.
  13.2. V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez
  zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní
  povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.

  14.Právo na omezení zpracování
  14.1. Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů a to v následujících případech:
  a) budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli
  přesnost osobních údajů ověřit;
  b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo
  toho žádat o omezení jejich použití;
  c) Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro
  určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo
  d) vznesete námitku proti zpracování, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné
  důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  14.2. V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní
  údaje, s výjimkou jejich uložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu
  určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby
  nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
  14.3. V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o
  případném zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů.

  15.Právo vznést námitku
  Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních
  údajů založenou na Vašem oprávněném zájmu.

  16.Právo na přenositelnost
  Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo vykonat své právo na přenositelnost údajů (obdržet
  kopii osobních údajů, které jste nám poskytli ve strukturovaném strojově čitelném formátu a požadovat,
  abychom přenesli osobní údaje na jiného příjemce údajů).

  17.Právo na náhradu újmy
  Máte vůči Společnosti právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením
  povinností Společnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a Společnost je tak povinna Vám utrpěnou
  újmu nahradit. Společnost je odpovědna též za újmu způsobenou Vám ze strany zpracovatelů, kterým Společnost
  předala Vaše osobní údaje.

  18.Právo podat stížnost u dozorového orgánu
  V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost vaší žádosti
  týkající se Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad
  v oblasti ochrany osobních údajů.

  19.Právo na soudní ochranu
  V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv
  v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu. 

  (E) ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

  20.Způsob uplatňování práv subjektů údajů
  Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností
  (dále jen „Žádost(i)“) můžete uplatnit u Společnosti prostřednictvím tel.: 800 100 622 nebo e-mailové adresy
  akademie@pharmanord.com.

  21.Vyřizování žádostí subjektů údajů

  Bezúplatnost vyřizování Žádosti

  Není-li v tomto Prohlášení výslovně uvedeno jinak, je vyřizování Vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných
  opatření prováděno bezúplatně.

  Náležitosti Žádosti
  Z Vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte Vy, a o co Společnost žádáte. Společnost od Vás může
  požadovat bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů.

  Přijetí Žádosti subjektu údajů
  Bude-li Vaše Žádost podána prostřednictvím e-mailové komunikace, bude Vám její přijetí bez zbytečného
  odkladu potvrzeno Společností, a to v závislosti na způsobu podání Žádosti e-mailovou poštou či jiným vhodným
  způsobem.

  Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti
  Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny
  přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty.

  Vyřízení Žádosti subjektu údajů
  Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně a v každém případě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti. Ve
  výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta
  prodloužena, a to maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti
  Vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Vaší Žádosti, a to společně s
  důvody pro takový odklad.
  V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat a rovněž Vás budeme informovat o
  možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. 

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Nejen kvalita a bezpečnost našich přípravků jsou pro společnost Pharma Nord základními hodnotami.  Také on-line bezpečnost je pro nás nesmírně důležitá, pokud jde o ochranu soukromí návštěvníků našich webových stránek. Níže se můžete dozvědět více o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, jak se zaměřujeme na vaše dotazy a také zdali naše webové stránky používají cookies.

  Když navštívíte pharmanord.cz nebo objednáte prostřednictvím našeho internetového obchodu, zpracováváme vaše osobní údaje, jak je popsáno níže. V této souvislosti jsme podle platné legislativy správcem vašich osobních údajů. Můžete si vyžádat další informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jak je následně zpracováváme prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

  Jsou dvě možnosti, jak nechat své osobní údaje z našeho webu smazat či anonymizovat:

  1. Automaticky: Můžete zadat automatické vymazání svých osobních údajů pomocí funkce „Smazat účet“, kterou najdete po přihlášení do svého účtu v "Nastavení účtu". Máte možnost ponechat odběr newsletteru nebo ho zrušit spolu se všemi svými osobními údaji uloženými společností Pharma Nord. Poté budete muset potvrdit žádost o smazání údajů v e-mailu, který obdržíte.

  2. Manuálně: Můžete požádat o vymazání osobních údajů na webové stránce www.pharmanord.cz/kontakt výběrem předmětu „Žádost o přístup k osobním údajům nebo jejich smazání“ a vyplněním formuláře. Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů. V některých případech vás můžeme požádat o potvrzení vaší totožnosti nebo o poskytnutí dalších informací, abychom mohli vaši žádost splnit. Děláme to proto, abychom zajistili, že poskytneme přístup k osobním údajům vám, a ne někomu jinému. 


  Máte právo kdykoli:

  • Právo být zapomenut - máte právo požadovat opravu nebo vymazání jakýchkoli osobních údajů, které o vás uchováváme, pokud jsou informace jakkoli nepřesné nebo neúplné.
  • Právo být informován - máte právo vědět, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, jak a proč jsou zpracovávány.
  • Právo na přenositelnost dat - v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte právo požadovat, abychom vám přenesli a poskytli vám prvky z vašich osobních údajů v běžně používaném a počítačem čitelném formátu.
  • Právo vznést námitky – máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zasíláním přímých marketingových zpráv.
  • Právo podat stížnost - můžete podat stížnost proti našemu zpracování vašich osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  1. Jaký druh osobních údajů zpracováváme a pro jaké účely?

  Většina našich služeb nevyžaduje žádnou formu registrace osobních údajů. Některé z našich služeb však mohou vyžadovat poskytnutí některých vašich osobních údajů. Informace, které shromažďujeme, můžeme použít následujícími způsoby:

   - Abychom mohli váš nákup zpracovat prostřednictvím pharmanord.cz:

  Pro zpracování vaší objednávky, shromažďujeme informace o vašem jménu, adrese, e-mailové adrese, vašem mobilním telefonním čísle a adrese IP, ze které jste zakoupili náš produkt.

  Vaše telefonní číslo použijeme v případě, máme-li nějaký doplňující dotaz k objednávce. Dále jej uvádíme v datech, která předáváme přepravci (Česká pošta, PPL).

  Vaše osobní údaje neposkytujeme žádné třetí straně.

  - Při vytváření účtu na pharmanord.cz:

  Při vytvoření účtu na pharmanord.cz vás požádáme o vaše jméno a e-mailovou adresu. Jste-li obchodní společností, kromě e-mailové adresy zpracováváme také vaše obchodní jméno, adresu, telefonní číslo a IČO (nepovinné).

  Tyto informace budou uloženy, dokud účet neodstraníte.

  - Chcete-li poslat náš informační newsletter – Novinky o zdraví (pouze s vaším souhlasem):

  Newsletter společnosti Pharma Nord je zaměřen na informace ze světa zdraví a výzkumech v oblasti zdraví, výživy, doplňků stravy a léčivých přípravků. Ti, kteří se přihlásili k odběru našeho newsletteru, mohou také obdržet odkaz na produkt v našem eshopu, který může být krátkodobě cenově zvýhodněný.

  Dokud nepotvrdíte odběr newsletteru kliknutím na odkaz v námi zaslaném emailu (najdete jej ve vaší emailové schránce, případně v hromadné poště či spamové schránce), nebudete jej dostávat. Společnost Pharma Nord chrání vaše informace a zaručuje, že se můžete vždy odhlásit z této služby prostřednictvím odkazu v každém newsletteru.

  Abychom mohli newsletter zasílat, shromažďujeme vaše jméno a e-mailovou adresu. Při některých příležitostech můžeme shromažďovat další informace, jako je například váš věk, o jakou oblast zdraví se zajímáte nebo zda máte ve vaší domácnosti děti. Tyto informace budou použity výlučně k tomu, abyste obdrželi pouze ty nejrelevantnější zprávy. Tyto informace budou uchovávány, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte.

  V případě, že máte jakékoli dotazy týkající se obsahu newsletteru nebo zajímá-li vás určité téma více, můžete nás kdykoli kontaktovat.

  2. Jak uchováváme vaše osobní údaje?

  Společnost Pharma Nord uchovává vaše osobní údaje v zabezpečené databázi. Při nákupu prostřednictvím našeho internetového obchodu,  údaje o platbě neukládáme. Všechny platby jsou uskutečněny prostřednictvím zabezpečeného připojení, které zajišťuje, že vaše platební údaje nebudou přístupné nevítané třetí straně.

  Při některých příležitostech bychom mohli shromažďovat další informace. Mohli bychom se například chtít dozvědět, jaký je váš věk nebo zda máte ve vaší domácnosti děti. Tyto informace budou použity výlučně k tomu, abyste obdrželi pouze ty nejrelevantnější zprávy. Tyto informace budou uchovávány, dokud se z odběru informačního bulletinu neodhlásíte.

  Pokud chcete vznést námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů, vyžádat si opravu vašich osobních údajů nebo odvolat svůj souhlas s tímto zpracováním, můžete se obrátit na náš zákaznický servis nebo kontaktovat nás na adrese:

  Pharma Nord Praha s.r.o.
  Valčíkova 1149/14
  182 00 Praha 8
  Česká republika
  Tel: (+420) 266 317 293

  3. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

   - Pro zákazníky:

  Pokud máte uživatelský účet na pharmanord.cz, vaše osobní údaje budou uchovávány, dokud nevymažete svůj účet nebo po dobu nejvýše 6 let nečinnosti.

  - Odběr newsletteru:
  Osobní údaje, které poskytnete, když souhlasíte s odběrem newsletteru společnosti Pharma Nord, budou uchovávány, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v každém newsletteru.